حداقل دو نفر از اعضای شورای اسلامی شهر به انتخاب و معرفی رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

سمت در شورای عالی برنامه ریزی :عضو شورای عالی برنامه‌ریزی

فعال در کمیته های : شورای عالی برنامه ریزی

شرح فعالیت :