میزان کیفیت ناوگان اتوبوسرانی درون شهری (چک لیست)

سطح شاخص: خروجی

عنوان کلی شاخص
میزان کیفیت ناوگان اتوبوسرانی درون شهری (چک لیست)
کد شاخص
۹
کد هدف خرد ۱-۱
هدف خرد افزایش مطلوبیت حمل و نقل غیرموتوری و همگانی نسبت به خودرو شخصی
تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تبیین می‌نماید که کیفیت ناوگان اتوبوسرانی به چه میزان است.
متولی شاخص معاونت حمل و نقل و ترافیک
فرمول شاخص۱ میزان کیفیت ناوگان اتوبوسرانی درون شهری
طرح آماری
واحد اندازه گیری درصد
تناوب اندازه گیری سالیانه
جهت افزایشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص
فرمول شاخص۲ میزان کیفیت ناوگان اتوبوسرانی BRT
طرح آماری
واحد اندازه گیری درصد
تناوب اندازه گیری سالیانه
جهت افزایشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص
فرمول شاخص۳ میزان کیفیت ناوگان اتوبوسرانی غیر BRT
طرح آماری
واحد اندازه گیری درصد
تناوب اندازه گیری سالیانه
جهت افزایشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص
ردیف علامت اختصاری اقلام اطلاعاتی تأمین کننده اطلاعات دوره اندازه گیری واحد اندازه گیری
۱ اقلام اطلاعاتی مستخرج از طرح آماری معاونت حمل و نقل و ترافیک سالیانه
نام شاخص مقادیر ۱۳۹۸ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
میزان کیفیت
ناوگان اتوبوسرانی درون شهری
نشانه ۵۰ ۶۰ ۷۰ ۸۰ ۹۰
اندازه گیری ۴۱.۸
میزان کیفیت
ناوگان اتوبوسرانی BRT
نشانه
اندازه گیری
میزان کیفیت
ناوگان اتوبوسرانی غیر BRT
نشانه
اندازه گیری
توضیحات
سنجش این شاخص با توجه به ماهیت آن در قالب طرح آماری با عنوان سنجش میزان کیفیت ناوگان حمل و نقل همگانی درون شهری صورت خواهد گرفت.
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی