سهم سفر با حمل و نقل غیر موتوری (دوچرخه/موتور برقی/پیاده)

سطح شاخص: نتیجه‌ای

عنوان کلی شاخص
سهم سفر با حمل و نقل غیر موتوری (دوچرخه/موتور برقی/پیاده)
کد شاخص
۱
کد هدف خرد ۱-۱
هدف خرد افزایش مطلوبیت حمل و نقل غیرموتوری و همگانی نسبت به خودرو شخصی
تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تبیین می‌نماید که مجموعه اقدامات شهرداری به چه میزان توانسته میزان مطلوبیت حمل‌ونقل غیرموتوری و همگانی را برای شهروندان نسبت به خودرو شخصی افزایش دهد.
متولی شاخص معاونت حمل‌و‌نقل و ترافیک
فرمول شاخص۱ سهم استفاده از حمل و نقل غیر موتوری
تعداد سفرهای پیاده و دوچرخه و موتور برقی تقسیم بر تعداد کل سفرها
واحد اندازه گیری درصد
تناوب اندازه گیری سالیانه
جهت افزایشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص Green_Trips
فرمول شاخص۲ سهم سفر با دوچرخه
تعداد سفرهای دوچرخه تقسیم بر تعداد کل سفرها
واحد اندازه گیری درصد
تناوب اندازه گیری سالیانه
جهت افزایشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص Bicycle_Trips
فرمول شاخص۳ سهم سفر با موتوربرقی
تعداد سفرهای موتور برقی تقسیم بر تعداد کل سفرها
واحد اندازه گیری درصد
تناوب اندازه گیری سالیانه
جهت افزایشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص Ebike_Trips
فرمول شاخص۴ سهم سفر پیاده
تعداد سفرهای پیاده تقسیم بر تعداد کل سفرها
واحد اندازه گیری درصد
تناوب اندازه گیری سالیانه
جهت افزایشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص Pedestrian_Trips
ردیف علامت اختصاری اقلام اطلاعاتی تأمین کننده اطلاعات دوره اندازه گیری واحد اندازه گیری
۱ Bicycle_Trips تعداد سفر با دوچرخه معاونت حمل‌ونقل و ترافیک سالیانه تعداد
۲ Ebike_Trips تعداد سفر با موتور برقی معاونت حمل‌ونقل و ترافیک سالیانه تعداد
۳ Pedestrian_Trips تعداد سفر پیاده معاونت حمل‌ونقل و ترافیک سالیانه تعداد
۴ TotalTrips تعداد کل سفرهای شهری معاونت حمل‌ونقل و ترافیک سالیانه تعداد
نام شاخص مقادیر ۱۳۹۸ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
سهم سفر با دوچرخه نشانه ۵.۳ ۶ ۶.۵ ۷ ۷.۵
اندازه گیری ۴.۲
سهم سفر با موتوربرقی نشانه ۰.۵ ۱ ۱.۵ ۲ ۲.۵
اندازه گیری ۰
سهم سفر پیاده نشانه
اندازه گیری
توضیحات
سهم سفر با حمل و نقل غیر موتوری (دوچرخه/موتور برقی/پیاده) در قالب طرح جامع حمل و ترافیک شهر اصفهان محاسبه خواهد شد.
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص
-فراهم بودن زیرساخت‌های حمل و نقل غیرموتوری (ایستگاه، مسیر، وسیله و غیره)
-فرهنگ شهروندان در استفاده از گونه‌های حمل و نقل غیرموتوری
-ملاحظات اجتماعی (استفاده زنان از دوچرخه)
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی
-توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل غیر موتوری
-فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی برای استفاده از حمل و نقل غیرموتوری