تعداد گردشگران ورودی داخلی به شهر اصفهان

سطح شاخص: پیامدی

عنوان کلی شاخص
تعداد گردشگران ورودی داخلی به شهر اصفهان
کد شاخص
۱
کد هدف کلان ۲
هدف کلان ارتقا جایگاه شهر اصفهان با تمرکز بر توسعه گردشگری
تعریف و مفهوم شاخص به منظور ارتقاء جایگاه شهر اصفهان در ایران و جهان باید به گونه‌ای این کار صورت پذیرد که شهر اصفهان در ایران و جهان شناخته شود. نظر به اینکه شهر اصفهان پتانسیل جذب گردشگر را دارد هرچه تعداد گردشگران بیشتر شود، می‌توان گفت که این هدف قابل تحقق است.
متولی شاخص اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان، اداره آمار معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی
فرمول شاخص تعداد گردشگران ورودی داخلی به شهر اصفهان
-
واحد اندازه گیری عدد
تناوب اندازه گیری سالانه
جهت افزایشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص
ردیف علامت اختصاری اقلام اطلاعاتی تأمین کننده اطلاعات دوره اندازه گیری واحد اندازه گیری
نام شاخص مقادیر ۱۳۹۸ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
تعداد گردشگران ورودی
داخلی به شهر اصفهان
نشانه ۴۲۳,۵۱۹ ۴۳۶,۲۲۵ ۴۴۹,۳۱۱ ۴۶۲,۷۹۱ ۴۷۶,۶۷۴
اندازه گیری ۴۱۱,۱۸۴
توضیحات
ضریب تأثیر برای سال‌ها ۳ درصد در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است مأخد اطلاعات ،آمارنامه شهر اصفهان می‌باشد.
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی