تعداد بازدیدکنندگان از مجموعه بازارها و نمایشگاه‌های مشاغل و صنایع دستی

سطح شاخص: خروجی

عنوان کلی شاخص
تعداد بازدیدکنندگان از مجموعه بازارها و نمایشگاه‌های مشاغل و صنایع دستی
کد شاخص
۲
کد هدف خرد ۲-۱
هدف خرد تقویت بازاریابی صنایع‌دستی و محصولات هنری
تعریف و مفهوم شاخص این شاخص به منظور سنجش میزان استقبال و رونق اقتصادی در زمینه بازاریابی صنایع دستی و محصولات هنری در نظر گرفته شده است. هر چه تعداد بازدیدکنندگان از مجموعه بازارها و نمایشگاه های مشاغل و صنایع دستی بیشتر شود می تواند نمایانگر این موضوع باشد که اثر مثبتی روی رونق اقتصادی این مسئله گذاشته است.
متولی شاخص پس از احداث متولی مشخص می‌شود.
فرمول شاخص تعداد بازدیدکنندگان از مجموعه بازارها و نمایشگاه های مشاغل و صنایع دستی
طرح آماری
واحد اندازه گیری عدد
تناوب اندازه گیری سالیانه
جهت افزایشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص
ردیف علامت اختصاری اقلام اطلاعاتی تأمین کننده اطلاعات دوره اندازه گیری واحد اندازه گیری
نام شاخص مقادیر ۱۳۹۸ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
تعداد بازدیدکنندگان از مجموعه بازارها
و نمایشگاه‌های مشاغل و صنایع‌دستی
نشانه
اندازه گیری
توضیحات
به دلیل بیماری کرونا ارزیابی این شاخص به سال‌های بعدی موکول شده است لذا نقاط هدفگذاری پس از سنجش اولیه ارائه می شود.
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی