پروژه اصلاح و بازنگری ساختار سازمانی

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
اصالح و بازنگری ساختار سازمانی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی جدید

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو