طرح نوسازی ناوگان تاکسی‌رانی

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
ارائه تسهیلات جهت نوسازی تاکسی ها معاونت حمل و نقل و ترافیک جدید ۱۴۰۰ مستمر
اسقاط بدون جایگزین خودروهای فرسوده تاکسی معاونت حمل و نقل و ترافیک جدید ۱۴۰۰ مستمر
تشویق و تسهیل در به کارگیری خودروهای تاکسی هیبریدی در ناوگان حمل و نقل مسافر درون شهری معاونت حمل ونقل و ترافیک جدید ۱۴۰۰ مستمر

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو