محمد عیدی

معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان

سمت در شورای عالی برنامه ریزی :عضو شورای عالی برنامه‌ریزی

سمت در شورای راهبری برنامه: عضو شورای راهبری برنامه

سمت درکمیته راهبری معاونت ها: رئیس کمیته راهبری معاونت فرهنگی اجتماعی ورزشی

فعال در کمیته های : شورای راهبری برنامه | شورای عالی برنامه ریزی | کمیته راهبری معاونت فرهنگی اجتماعی | کمیته راهبری معاونت ها

شرح فعالیت :