مسعود بنده خدا

معاون حمل‌و‌نقل و ترافیک شهرداری اصفهان

سمت در شورای عالی برنامه ریزی :عضو شورای عالی برنامه‌ریزی

سمت در شورای راهبری برنامه: عضو شورای راهبری برنامه

سمت درکمیته راهبری معاونت ها: رئیس کمیته راهبری معاونت حمل‌و‌نقل و ترافیک

فعال در کمیته های : شورای راهبری برنامه | شورای عالی برنامه ریزی | کمیته راهبری معاونت حمل و نقل و ترافیک | کمیته راهبری معاونت ها

شرح فعالیت :