ایرج مظفر

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان

سمت در شورای عالی برنامه ریزی :عضو شورای عالی برنامه‌ریزی

سمت در شورای راهبری برنامه: عضو شورای راهبری برنامه

سمت درکمیته راهبری معاونت ها: رئیس کمیته راهبری معاونت عمران شهری

فعال در کمیته های : شورای راهبری برنامه | شورای عالی برنامه ریزی | کمیته راهبری معاونت عمران شهری | کمیته راهبری معاونت ها

شرح فعالیت :