محمد مهدی توکلی هرندی

رئیس گروه برنامه‌ریزی و ارزیابی عملکرد شهرداری اصفهان

سمت در شورای راهبری برنامه: دبیر شورای راهبری برنامه

سمت در کارگروه راهبری برنامه: دبیر کارگروه راهبری برنامه

سمت درکمیته راهبری معاونت ها: عضو کمیته راهبردی معاونت‌ها حسب مورد

سمت در کمیته راهبری مناطق: عضو کمیته راهبری مناطق پانزده‌گانه حسب مورد

فعال در کمیته های : شورای راهبری برنامه | کارگروه راهبری برنامه | کمیته راهبری معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی | کمیته راهبری معاونت حمل و نقل و ترافیک | کمیته راهبری معاونت خدمات شهری | کمیته راهبری معاونت شهرسازی | کمیته راهبری معاونت عمران شهری | کمیته راهبری معاونت فرهنگی اجتماعی | کمیته راهبری معاونت مالی و اقتصادی | کمیته راهبری معاونت ها | کمیته راهبری مناطق | منطقه 1 | منطقه 10 | منطقه 11 | منطقه 12 | منطقه 13 | منطقه 14 | منطقه 15 | منطقه 2 | منطقه 3 | منطقه 4 | منطقه 5 | منطقه 6 | منطقه 7 | منطقه 8 | منطقه 9

شرح فعالیت :