سعید ابراهیمی

مدیر کل برنامه‌ریزی و بودجه شهرداری اصفهان

سمت در شورای عالی برنامه ریزی :دبیر شورای عالی برنامه‌ریزی

سمت در شورای راهبری برنامه: نایب رئیس شورای راهبری برنامه

سمت در کارگروه راهبری برنامه: رئیس کارگروه راهبری برنامه

سمت درکمیته راهبری معاونت ها: عضو کمیته راهبردی معاونت‌ها حسب مورد

فعال در کمیته های : شورای راهبری برنامه | شورای عالی برنامه ریزی | کارگروه راهبری برنامه | کمیته راهبری معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی | کمیته راهبری معاونت حمل و نقل و ترافیک | کمیته راهبری معاونت خدمات شهری | کمیته راهبری معاونت شهرسازی | کمیته راهبری معاونت عمران شهری | کمیته راهبری معاونت فرهنگی اجتماعی | کمیته راهبری معاونت مالی و اقتصادی | کمیته راهبری معاونت ها

شرح فعالیت :