قدرت اله نوروزی

شهردار اصفهان

سمت در شورای عالی برنامه ریزی :رئیس شورای عالی برنامه‌ریزی

فعال در کمیته های : شورای عالی برنامه ریزی

شرح فعالیت :