هدف کلان ۲:

ارتقاء جایگاه شهر اصفهان با تمرکز بر گردشگری

۰۱

پورتفولیو۱-تقویت بازاریابی صنایع دستی و محصولات هنری