معرفی اعضاء

کمیته راهبری مناطق

هدف:

تدوین برنامه‌های عملیاتی مناطق بر اساس سند راهبردی با رویکرد سنجش‌محور و نتیجه‌محور

وظایف:

  • همکاری در تدوین برنامه عملیاتی منطقه بر اساس سند راهبردی
  •  همکاری در اولویت‌بندی پروژه‌ها و اقدامات برنامه عملیاتی در چارچوب اولویت‌های فرادستی
  •  همکاری در بازنگری برنامه بر اساس فرآیند ابلاغی در طول اجرای برنامه
  •  همکاری در تهیه گزارشات دوره‌ای ارزیابی عملکرد
  •  همکاری در پیشنهاد و عملیاتی نمودن تجویزهای گزارشات ارزیابی عملکرد

کمیته های تخصصی

با توجه به اینکه این کمیته ها بر اساس محتوای برنامه تشکیل می گردد در سیر تدوین برنامه مشخص خواهد شد