معرفی اعضاء

کارگروه راهبری برنامه

هدف:

تهیه مستندات جهت تصمیم گیری شورای راهبری برنامه

وظایف:

 • تهیه و پیشنهاد نظام‌نامه برنامه‌ریزی برنامه راهبردی ۱۴۰۵ به ارسال به شورای راهبری برنامه جهت تأیید
 •  تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به برنامه راهبردی ۱۴۰۵ و ارزیابی آن و ارسال به شورای راهبری برنامه‌ جهت تأیید
 •  تهیه گزارش ارزیابی برنامه راهبردی ۱۴۰۰ و ارسال به شورای راهبری برنامه جهت بررسی
 •  جمع بندی و تهیه پیش نویس برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۵ و برنامه‌های عملیاتی آن (ستاد، مناطق و مؤسسات وابسته) و ارسال به شورای راهبری برنامه جهت بررسی
 •  هماهنگی و تهیه پیش‌نویس اصلاحات و بازنگری‌های برنامه راهبردی ۱۴۰۵ به صورت سالیانه و ارسال برای شورای راهبری برنامه
 •  تعیین اولویت‌های شهر و اسناد راهبردی مرتبط با آن و ارسال به شورای راهبری برنامه جهت تأیید
 •  تدوین برنامه پیشنهادی تأمین منابع مالی برنامه ۱۴۰۵ و ارسال به شورای راهبری برنامه‌ جهت تأیید
 •  تدوین طرح پیشنهادی تخصیص منابع برنامه۱۴۰۵ و ارسال به شورای راهبری برنامه‌ جهت تأیید
 •  بررسی و تحلیل نظام‌ها و مدل‌های ارزیابی و مدیریت عملکرد و ارایه نظام ارزیابی عملکرد پیشنهادی منتخب برای برنامه ۱۴۰۵ و ارسال به شورای راهبری برنامه جهت تأیید
 •  جمع‌بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد برنامه ۱۴۰۵ و ارسال به شورای راهبری برنامه جهت بررسی و تأیید
 •  تهیه گزارشات و داشبوردهای ارزیابی عملکرد برنامه راهبردی ۱۴۰۵ و تجزیه و تحلیل آن‌ها و ارسال به شورای راهبری برنامه جهت بررسی
 •  تعیین راهکارهای اجرایی جهت بهبود ارزیابی و مدیریت عملکرد برنامه ۱۴۰۵ و ارسال به شورای راهبری برنامه جهت بررسی و تأیید
 •  ارایه راهکارهای بهبود با توجه به نتایج ارزیابی عملکرد برنامه ۱۴۰۵و ارسال به شورای راهبردی برنامه
 •  تهیه فرآیند و آیین‌نامه آموزش مستمر سطوح برنامه‌ریزی و گسترش تفکر برنامه‌محوری و ارسال به شورای راهبری برنامه جهت تصویب
 •  هماهنگی و راهبری کارگروه‌های فرعی برنامه و ارزیابی آن
 •  انجام موارد ارجاعی از شورای راهبری برنامه
 •  هماهنگ‌سازی، تهیه و جمع بندی مطالب جهت طرح در شورای راهبری برنامه

اسامی کارگروه راهبری برنامه