هدف کلان ۱:

کاهش آلودگی های محیطی با تمرکز بر کاهش تولید آلاینده های هوا

۰۳

پورتفولیو۳-حفظ سرانه فضای سبز اکولوژیک با تاکید برعدم فشار به منابع آب زیرزمینی