هدف کلان ۲:

ارتقاء جایگاه شهر اصفهان با تمرکز بر گردشگری

۰۳

پورتفولیو۳- افزایش تصدی گری بخش خصوصی در مدیریت گردشگری انبوه