هدف کلان ۳ :

افزایش بهره وری سرمایه های سازمانی

۰۳

پورتفولیو۲- افزایش بهره وری هزینه های نت و انرژی در چرخه عمر دارایی ها با حفظ کیفیت خدمات