هدف کلان ۲:

ارتقاء جایگاه شهر اصفهان با تمرکز بر گردشگری

۰۲

پورتفولیو۲- ارتقاء کمی و کیفی فضاهای شهری ، جاذبه ها و رویدادهای متنوع