هدف کلان ۳ :

افزایش بهره وری سرمایه های سازمانی

۰۱

پورتفولیو۱- ارتقاء بهره وری سرمایه انسانی شهرداری اصفهان