فرهنگ لغات

بیانیه ای است که به مفهوم سازمان، هویت می بخشد و نقطه کانونی در تشخیص هویت و فلسفه وجودی سازمان محسوب می شود.

تصویری امیدبخش و متقاعد کننده از آینده ای مطلوب و ممکن است که جامعه در جستجوی رسیدن به آن می باشد. چشم انداز برای شهر هویت ساز بوده و آن را در سطح ملی و بین المللی برجسته می کند.

فهرست مفصلی از مسایل اخلاقی و پسندیده می باشد که سازمان در هر شرایطی به آن ها پایبند است و التزام به آن ها سبب افزایش اعتبار سازمان خواهد شد. ارزش ها مفاهیمی نیستند که دایما در حال تغییر و تحول باشند و این ویژگی، آن ها را از سیاست ها متمایز می سازد.

عبارت است از مجموعه قواعد و اصولی که در رابطه با نحوه رفتار و تعامل با موضوعات مختلف، در طی یک دوره برنامه ریزی و مدیریت سازمان ثابت و لازم الاجرا تلقی می گردد. بدین گونه سیاست، مسیر تفکر یا شیوه اندیشه اعضای سازمان را مشخص می کند تا تصمیم گیری آنها سازگار با هدف های سازمان بوده و با آن منافات نداشته باشد.

هدف های کلان یعنی نتیجه های خاصی که سازمان می کوشد پس از تعیین مأموریت و چشم انداز خود به دست آورد. اهداف کلان، مقاصد بلند مدتی هستند که باید به انجام برسند. این اهداف برای موفقیت سازمان لازم و ضروری هستند زیرا تعیین کننده حرکت در راستای چشم انداز می باشند.

پیشرفت ها و نتایج عینی و محسوسی هستند که با برداشتن چندین گام مشخص به دست آیند.

مجموعه اقدامات و راه و روش های دستیابی به اهداف هستند. یکی از ارکان مهم تدوین راهبرد شهری نیاز به متفاوت اندیشیدن درباره فضای رقابتی است. راهبرد باید شهر را در عرصه رقابت ملی و جهانی ارتقا دهد. در نحوه پاسخگویی شهرها به جهانی شدن، مزیت رقابتی محلی از اتکا به ویژگی های مکانی منحصر به فرد هر شهر ناشی می شود، یعنی نقاط قوتی که یک شهر دارد اما شهرهای رقیب در اختیار ندارند.

به معنای عام، مفهوم یا عددی است که اندازه کمیت معینی را مشخص می نماید. شاخص ها به منزله معیارهای هستند که به وسیله آن ها می توان کمیت و کیفیت یک موضوع را اندازه گیری کرد. باید توجه داشت فرآیند ارزیابی عملکرد و شاخص گذاری فرآیندی مستمر است و بایستی در طول اجرای برنامه مورد ارزیابی و بازنگری قرار گیرد.

سیاست‌هایی هستند که در چارچوب آن‌ها اقدامات لازم برای دستیابی به اهداف باید صورت گیرد. در واقع سیاست‌های حاکم برای تهیه برنامه عملیاتی هستند.

واژه شاخص به معنای عام، مفهوم یا عددی است که اندازه کمیت معینی را مشخص می‌نماید. شاخص‌ها به‌منزله معیارهایی هستند که به وسیله آن‌ها می‌توان کمیت و کیفیت یک موضوع را اندازه‌گیری کرد. باید توجه داشت فرآیند ارزیابی عملکرد و شاخص‌گذاری فرآیندی مستمر است و بایستی در طول اجرای برنامه مورد ارزیابی و بازنگری قرار گیرد

منظور از منابع دارایی‌های سازمان است که انجام فعالیت‌ها و تولید خدمات از طریق آن صورت می‌گیرد و هزینه ایجاد شده ناشی از فعالیت این اقلام است.

عملیات طرح‌ها، پروژه‌ها و اقدامات را در بر‌ می‌گیرد. در عملیات با مفهوم دیگری به نام فعالیت‌ نیز مواجه هستیم. منظور از فعالیت یک یا چند اقدام مشخص است که در جهت اهداف کمی تعیین می‌شوند. فعالیت‌ها در پایین‌ترین سطح شناسایی می‌شوند و قابل انتساب به منابع می‌باشند.

خروجی به نتیجه فعالیت‌ها و اقداماتی گفته می‌شود که منجر به یک خدمت قابل مشاهده می‌گردد.

منظور از نتایج، تغییرات مثبت و منفی قابل مشاهده در کوتاه‌مدت ناشی از عملیات و خروجی‌ها است.

منظور از پیامد، بروندادهای میان مدت یک عملیات بر روی محیط پیرامونی آن است.

منظور از اثرات، ارزیابی عمیق نتایج بلند مدت برنامه است. اندازه گیری اثرات معمولا مشکل است و نیاز به تجزیه و تحلیل دارد (اثرات مثبت و منفی ایجاد شده در بلند مدت ناشی از عملیات).