فرآیند برنامه ۱۴۰۰

فرایند برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۰ با تلفیق رویکرد هدف‌سو و مشکل‌سو تدوین شده است تا بتوان ضمن در نظر گرفتن چشم‌اندازها و افق‌های آتی شهر اصفهان مشکلات و نیازهای شهروندان را نیز رفع نمود. به این منظور ابتدا بیانیه مأموریت شهرداری و چشم‌انداز شهر از دریچه مأموریت‌های سازمان تدوین شده، پس از آن محیط‌های داخلی و خارجی اثرگذار بر سازمان شناسایی و اهداف کلان و خرد برنامه تعیین شده‌است. در مرحله بعد مجموعه راهبردهایی که می‌تواند سازمان را در دستیابی به این اهداف یاری رساند، شناسایی و ارایه گردیده است. لازم به ذکر است به منظور جهت‌دهی به اقدامات شهرداری در تحقق این برنامه، سیاست‌ها و ارزش‌هایی در نظر گرفته شده که همچون چارچوبی کلیه اقدامات شهرداری در طول مدت پنج‌ساله برنامه جهت‌دهی می‌کنند. در نهایت به منظور ارزیابی برنامه نیز دو گروه شاخص در نظر گرفته شده است: شاخص‌های پیامدی که ناظر بر اهداف کلان برنامه بوده و میزان حرکت در راستای تحقق اهداف کلان برنامه را مشخص می‌سازند و شاخص‌های کنترل و ارزیابی که نماینده میزان دستیابی به اهداف خرد برنامه ‌می‌باشند