سیاست ها

مسجد محوری

شهرداری اصفهان توجه به مسجد را به عنوان کانون و قلب محلات چه در جهت توسعه کالبدی شهر و چه در راستای اعتلای فرهنگی شهروندان در دستورکار و اقدامات خود قرار می‌دهد. بدین ترتیب با برجسته‌سازی نقش مساجد در مدیریت شهر و به کارگیری ظرفیت‌های محله‌ای در مساجد، نوعی حرکت از مدیریت متمرکز به مدیریت محلی را محقق می‌سازد و مسجد را پایگاه توسعه کالبدی و فرهنگی محلات قرار دهد.

مشاهده فایل 

عدالت محوری

در زمینه تحقق اهداف و اجرای برنامه اصفهان ۱۴۰۰ و همچنین در فعالیت‌های شهری و حتی در مکان‌یابی پروژه‌ها، به ‌گونه‌ای رفتار می‌شود که عدالت برای همه شهروندان رعایت گردد. در ضمن این سیاست، توسعه شهر را متعادل، متوازن و با توجه به ویژگی‌های محلی و شهری ترسیم می‌نماید.

مشاهده فایل 

توسعه درون زا

در توسعه درونزای شهری، بیشترین توجه معطوف به استفاده مؤثرتر از زمینه‌هایی است که تحت پوشش توسعه شهری در آمده است. شهرداری، با اتخاذ سیاست توسعه درون‌زا در شهر اصفهان تا سالیان زیادی می‌تواند پاسخگوی بسیاری از نیازها از جمله اسکان سرریز جمعیت شهری و ارتقای سرانه‌های خدمات شهری باشد.

مشاهده فایل

مشارکت اجتماعی

پیشرفت شهر و تحول شهرداری قطعاً با مشارکت همه ذینفعان محقق خواهد شد و در این راستا زمینه‌سازی، توانمندسازی و نهادسازی جهت مشارکت نظام‌مند از اولویت‌های مدیریت شهری می‌باشد. در این راستا روابط تنگاتنگ با ذی‌نفعان از طریق ایجاد شبکه‌ای از روابط به منظور جلب همراهی طولانی مدت شهروندان و گردشگران اهمیت ویژه‌ای خواهد داشت.

مشاهده فایل

نوآوری

شهرداری در جهت تحقق اهداف خود و حل مسائل و رفع مشکلات، دست به ابتکار عمل زده و مخاطرات آن را خواهد پذیرفت. زیرا معتقد است اهداف امروز همیشه با راه‌حل‌های قبلی دست‌یافتنی نبوده و همواره جوامع و افراد نوآور زودتر از دیگران به موفقیت دست می‌یابند.

مشاهده فایل

خانواده محوری

شهرداری، توجه به خانواده را هم در طراحی فضاها و هم در اجرای برنامه‌های فرهنگی و تفریحی در بین اقدامات خود قرار می‌دهد. بدین ترتیب حضورپذیری خانواده‌ها در فضاهای شهری افزایش یافته، تعاملات اجتماعی در شهر بیشتر شده و شاهد فضاهای سرزنده بیشتری در شهر خواهیم بود.

مشاهده فایل

هماهنگی و هم افزایی

در مدیریت شهر و شهرداری الزام به توجه نمودن به برنامه‌ها و اهداف دیگر نهادهای خدمات‌رسان وجود دارد. از نظر درون‌سازمانی نیز تمام برنامه‌های بخش‌های مختلف شهرداری باید با یکدیگر یکپارچه بوده و بین آن‌ها هم‌افزایی وجود داشته باشد.

مشاهده فایل

کیفیت گرایی

شهرداری، کیفیت‌گرایی را مقدم بر معیارهایی مانند سرعت، هزینه و تعدد پروژه‌ها و خدمات دانسته و همواره به این مهم تأکید دارد. در راستای ارتقای کیفیت زمینه‌هایی چون مطالعات و پژوهش و مهندسی ارزش قبل از اجرا بسیار تأثیرگذار است.

مشاهده فایل

هویت ایرانی اسلامی

شهرداری اصفهان با اتخاذ سیاست هویت ایرانی- اسلامی زمینه مناسب جهت تکامل و تعالی شهروندان را مطابق با آموزه‌های دین اسلام فراهم آورد و در این زمینه می‌کوشد هویت ایرانی- اسلامی را درکل شهر تسری بخشد.

مشاهده فایل