درباره برنامه

برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۰ پنجمین برنامه از دوره برنامه‌های ۵ ساله شهرداری به شمار می‌آید که با استفاده از تجربیات دوره‌های پیشین برنامه‌ریزی و توسط کارشناسان داخلی شهرداری و با کمک مشاوران مختلف تدوین گردیده است. این برنامه در دو سطح راهبردی و عملیاتی تهیه شده و دارای ویژگی‌های زیر است: -تدوین برنامه براساس دو رویکرد هدف‌سو و مشکل‌سو؛ -تأکید بر سه رکن شهر، شهروندان و مدیریت شهری در فرایند برنامه‌ریزی؛ -تدوین برنامه در دو قسمت پیشرفت شهر و تحول شهرداری؛ -حرکت از برنامه‌ریزی سازمانی و وظیفه‌ای به‌سمت برنامه‌ریزی براساس نتایج و پیامدها؛ -تدوین برنامه توسط مدیران و کارشناسان شهرداری با استفاده از ظرفیت‌های بیرونی؛ -زمینه‌سازی استقرار نظام مدیریت و ارزیابی عملکرد در سطوح پیامدها و نتایج و عملکردها؛ جهت کسب اطلاعات بیشتر به کتاب برنامه راهبردی اصفهان۱۴۰۰ مراجعه فرمایید.