برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو

هدف کلان ۱

کاهش آلودگی های محیطی با تمرکز بر کاهش تولید آلاینده های هوا

۰۱

پورتفولیو۱- افزایش مطلوبیت حمل و نقل غیر موتوری و همگانی نسبت به وسایل نقلیه شخصی

۰۲

پورتفولیو۲- کاهش آلودگی ناشی از تردد ناوگان بار در داخل رینگ چهارم ترافیکی

۰۳

پورتفولیو۳- حفظ سرانه فضای سبز اکولوژیک با تاکید بر عدم فشار به منابع آب زیرزمینی

۰۴

پورتفولیو۴- کاهش آثار نامطلوب دفع پسماند

هدف کلان ۲

ارتقا جایگاه شهر اصفهان با تمرکز بر گردشگری

۰۱

پورتفولیو۱- تقویت بازاریابی صنایع دستی و محصولات هنری

۰۲

پورتفولیو۲- ارتقاء کمی و کیفی فضاهای شهری ، جاذبه ها و رویدادهای متنوع

۰۳

پورتفولیو۳- افزایش تصدی گری بخش خصوصی در مدیریت گردشگری انبوه

۰۴

پورتفولیو۴- برنامه ریزی و استقرار دائمی گردگشری به همراه زیرساخت های مرتبط با آن

هدف کلان ۳

افزایش بهره وری سرمایه های سازمانی

۰۱

پورتفولیو۱- ارتقاء بهره وری سرمایه انسانی شهرداری اصفهان

۰۲

پورتفولیو۲- افزایش بهره وری هزینه های نت و انرژی در چرخه عمر دارایی ها با حفظ کیفیت خدمات

۰۳

پورتفولیو۳- ارتقاء بهره وری سرمایه فرآیندی و اطلاعاتی شهرداری اصفهان