میزان رضایتمندی از زیرساخت‌ها

سطح شاخص: نتیجه‌ای عنوان کلی شاخص کد شاخص ۳ کد هدف خرد ۲-۲ هدف خرد ارتقاء کمی و کیفی فضاهای شهری، جاذبه ها و رویدادهای متنوع تعریف و مفهوم شاخص این شاخص کمک می کند تا با بررسی زیرساخت های لازم برای جذب گردشگران و دایرسازی یک سازمان خاص این کار، امکانات بهتری در اختیار […]

میزان رضایتمندی از رویداد

سطح شاخص: نتیجه‌ای عنوان کلی شاخص کد شاخص ۲ کد هدف خرد ۲-۲ هدف خرد ارتقاء کمی و کیفی فضاهای شهری، جاذبه ها و رویدادهای متنوع تعریف و مفهوم شاخص این شاخص کمک می‌کند تا مشخص شود کدامیک از رویدادها و جاذبه ها می تواند به سرزندگی و شادابی شهر کمک کند. متولی شاخص سازمان […]

میزان رضایت‌مندی از جاذبه

سطح شاخص: نتیجه‌ای عنوان کلی شاخص کد شاخص ۱ کد هدف خرد ۲-۲ هدف خرد ارتقاء کمی و کیفی فضاهای شهری، جاذبه ها و رویدادهای متنوع تعریف و مفهوم شاخص این شاخص کمک می‌کند تا مشخص شود کدامیک از رویدادها و جاذبه ها می تواند به سرزندگی و شادابی شهر کمک کند. متولی شاخص سازمان […]