توجه به هوشمندسازی شهر در اصفهان ۱۴۰۵

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: مدیریت شهری در زمینه هوشمندسازی و ارتقای جایگاه فناوری در آینده شهر اصفهان برنامه‌هایی را در طرح اصفهان ۱۴۰۵ گنجانده است.