تدوین “اصفهان ۱۴۰۵” بر مبنای قوانین فرادستی

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: قوانین فرا دستی چراغ راه شوراست تا بتواند نظارت خود را بر شهرداری داشته باشد، بر اساس این قوانین و راهبردی که شورا برای شهرداری تدوین کرده، بر معاملات شهرداری نظارت می‌شود.