ششمین برنامه پنج ساله شهر اصفهان را نقد کنید

شهردار اصفهان گفت: برنامه اصفهان ۱۴۰۵ بر روی سایت شفافیت شهرداری قرار می‌گیرد و شهروندان می‌توانند از این طریق ششمین برنامه پنج ساله شهر را رصد کرده و عملکرد ناشی از این برنامه را سنجش و نقد کنند که با این اقدام نظارت همگانی بر حسن اجرای برنامه‌ها را در شهرداری ایجاد کرده‌ایم.