نگاه نتیجه‌محوری در تدوین برنامه اصفهان ۱۴۰۵

توسعه شهر در پنج برنامه پنج ساله شکل گرفته و برنامه اصفهان ۱۴۰۵ هماهنگ کننده تمام فعالیت‌های شهرداری از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۵ است که مسیر توسعه و تحول شهر را تعیین خواهد کرد. به گزارش خبرنگار ایمنا، «نتیجه محوری» و «سنجش‌پذیری» دو ویژگی بارز و «زیست پذیرتر شدن» و «رقابت‌پذیر شدن شهر اصفهان» دو رویکرد […]