در جریان تدوین برنامه اصفهان ۱۴۰۵ اعلام شد: چالش اصلی شهر اصفهان

سعید فردانی، مدیر برنامه ریزی و بودجه شهرداری اصفهان در این جلسه با اشاره به جلساتی که برای برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۵ برگزار شده است، گفت: ما در میانه راه قرار داریم. تاکنون از طریق مطالعه نتایج پژوهش های انجام شده و گفته های مدیران ۵ نقطه تمرکز برای شهر اصفهان مطرح شده است. اگر […]