زیست پذیری و رقابت پذیری از رویکردهای اصلی برنامه «اصفهان ۱۴۰۵ »

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان نتیجه محوری و سنجش پذیری را از ویژگی های بارز برنامه «اصفهان ۱۴۰۵ » دانست و گفت: امیدواریم رویکردهای اصلی این برنامه ، شهر را زیست پذیرتر و رقابت پذیرتر کند و شاهد اصفهانی آبادتر از امروز باشیم. علیرضا صادقیان در چهلمین نشست «سه شنبه ها […]