اصفهان در مسیر سنجش پذیری و نتیجه محوری-شناسایی روش های جدید سرمایه گذاری بخش خصوصی در اصفهان ۱۴۰۵

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان با اشاره به پایان برنامه راهبردی ۱۴۰۰ تصریح کرد : با توجه به پایان برنامه راهبردی ۱۴۰۰ در پایان دو سال آینده فرایند تدوین برنامه راهبردی ۱۴۰۵ با رویکرد مشارکت ذی نفعان و به ویژه شهروندان و نخبگان از روز شوراها درسال جاری آغاز شده است. […]