پوشش شعاعی ایستگاه‌های اتوبوس

سطح شاخص: خروجی

عنوان کلی شاخص
پوشش شعاعی ایستگاه‌های اتوبوس
کد شاخص
۲۳
کد هدف خرد ۱-۱
هدف خرد افزایش مطلوبیت حمل و نقل غیرموتوری و همگانی نسبت به خودرو شخصی
تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تبیین می‌نماید که مجموعه اقدامات انجام گرفته در زمینه تسهیل دسترسی شهروندان به حمل ونقل همگانی چه میزان در ترغیب استفاده‌کنندگان از این مد حمل و نقلی به جای استفاده از خودرو شخصی مؤثر بوده است.
متولی شاخص معاونت حمل و نقل و ترافیک
فرمول شاخص پوشش شعاعی ایستگاه‌های اتوبوس
Bus Stops Radial Coverage = Bus Stops Service Area / City Area
واحد اندازه گیری درصد
تناوب اندازه گیری سالیانه
جهت افزایشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص
ردیف علامت اختصاری اقلام اطلاعاتی تأمین کننده اطلاعات دوره اندازه گیری واحد اندازه گیری
۱ Bus Stop Service Area مساحت بافر ایستگاه‌ها با ۵ دقیقه پیاده‌روی در شبکه معابر معاونت حمل و نقل و ترافیک سالیانه مترمربع
۲ City Area مساحت محدوده قانونی شهر معاونت حمل و نقل و ترافیک سالیانه مترمربع
نام شاخص مقادیر ۱۳۹۸ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
پوشش شعاعی ایستگاه‌های اتوبوس نشانه ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۵
اندازه گیری ۸۱
توضیحات
اطلاعات مربوط به پوشش شعاعی ایستگاه های اتوبوس توسط معاونت حمل و نقل و ترافیک جمع آوری می‌شود.
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی