نسبت نخاله ساختمانی جمع‌آوری شده به کل نخاله‌های ساختمانی مجوز داده شده

سطح شاخص: خروجی

عنوان کلی شاخص
نسبت نخاله ساختمانی جمع‌آوری شده به کل نخاله‌های ساختمانی مجوز داده شده
کد شاخص
۷
کد هدف خرد ۱-۴
هدف خرد کاهش آلاینده‌های ناشی از فرآیند مدیریت پسماند
تعریف و مفهوم شاخص این شاخص نشان می‌دهد که سازمان مدیریت پسماند و سایر بخش‌های نظارتی دخیل در شهرداری اصفهان تا چه حد در جلوگیری از تخلیه غیر مجاز پسماندهای عمرانی و ساختمانی و تشویق و الزام پیمانکاران و شهروندان به تخلیه در سایت مجاز موفق عمل کرده اند.
متولی شاخص معاونت خدمات شهری
فرمول شاخص نسبت نخاله ساختمانی جمع آوری شده به کل خاکبرداری، تخریب و تعمیر ساختمانی مجوز داده‌شده ضربدر ۱۰۰
C&D Waste Collected to C&D Waste Produced Ratio
واحد اندازه گیری درصد
تناوب اندازه گیری سالانه
جهت افزایشی- مقدار مطلوب یک می‌باشد.
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص Ctop Ratio
ردیف علامت اختصاری اقلام اطلاعاتی تأمین کننده اطلاعات دوره اندازه گیری واحد اندازه گیری
۱ C&D Waste Collected کل نخاله ساختمانی جمع‌آوری‌شده معاونت خدمات شهری سالانه کیلوگرم
۲ C&D Waste Produced کل نخاله های ساختمانی مجوز داده شده معاونت خدمات شهری سالانه کیلوگرم
نام شاخص مقادیر ۱۳۹۸ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
نسبت نخاله ساختمانی جمع‌آوری شده
به کل خاکبرداری، تخریب و تعمیر ساختمانی
مجوز داده‌شده
نشانه ۶۵ ۸۰ ۹۰ ۹۰ ۹۰
اندازه گیری ۵۰
توضیحات
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص
-فرهنگسازی در زمینه عدم تخلیه غیر مجاز و تبیین مسایل زیست محیطی و بهداشتی ناشی از آن
-همکاری دستگاه‌های نظارتی در شهرداری
-همکاری و تعامل با ضابطین قضایی
-تسهیل شرایط تخلیه در سایت گردنه زینل
-جانمایی و ایجاد سایت تخلیه غیر مجاز در دیگر نقاط شهر جهت کاهش مسافت
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی
-استقرار سامانه مدیریت یکپارچه پسماندهای ساختمانی
-فرهنگسازی و اطلاع رسانی عمومی
-تصویب لوایح بازدارنده در شورای محترم شهر
-تعامل با دادگستری و ضابطین قضایی
-ساخت سایت تخلیه در سایر نقاط شهر