میزان کاهش زمان سفر در معابر قیمت‌گذاری‌شده در ساعات پر ترافیک

سطح شاخص: خروجی

عنوان کلی شاخص
میزان کاهش زمان سفر در معابر قیمت‌گذاری‌شده در ساعات پر ترافیک
کد شاخص
۲۶
کد هدف خرد ۱-۱
هدف خرد افزایش مطلوبیت حمل و نقل غیرموتوری و همگانی نسبت به خودرو شخصی
تعریف و مفهوم شاخص یکی از راهکارهای کاهش جذابیت استفاده از خودرو شخصی، قیمت گذاری معابر (پارک حاشیه‌ای) و اخذ عوارض به منظور ورود به محدوده‌ مشخصی از شهر است. نتیجه حاصل از چنین سیاستی در کاهش زمان سفر در معابر قیمت گذاری شده، نمود می‌یابد که در این شاخص بدان پرداخته می‌شود.این شاخص تبیین می‌نماید که مجموعه اقدامات انجام گرفته در زمینه ترغیب شهروندان به کاهش استفاده از خودرو شخصی چه میزان در کاهش زمان سفر در معابر قیمت‌گذاری شده در ساعات پر ترافیک مؤثر بوده است.
متولی شاخص معاونت حمل و نقل و ترافیک
فرمول شاخص داده های آماری استخراج شده از یکپارچه‌سازی سامانه‌های نظارت تصویری
-
واحد اندازه گیری عدد
تناوب اندازه گیری سالیانه
جهت کاهشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص
ردیف علامت اختصاری اقلام اطلاعاتی تأمین کننده اطلاعات دوره اندازه گیری واحد اندازه گیری
نام شاخص مقادیر ۱۳۹۸ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
میزان کاهش زمان سفر در معابر
قیمت‌گذاری شده در ساعات پرترافیک
نشانه پس از یکپارچه‌سازی دوربین‌های نظارتی محاسبه خواهد شد.
اندازه گیری
توضیحات
پس از یکپارچه‌سازی سامانه‌های نظارت تصویری محاسبه خواهد گردید.
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص
-شبکه معابر شهری شامل یک طرفه دوطرفه‌بودن معابر، عرض خیابان‌ها، پل‌های روگذر و زیرگذر، چراغ‌های راهنمایی‌ رانندگی
-فرهنگ رانندگی
-وجود ناوگان حمل و نقل همگانی در معبر شامل BRT، غیرBRT و قطار شهری
-یکپارچگی شبکه حمل و نقل
-قیمت (هزینه تمام شده) پارکینگ‌های عمومی و حاشیه‌ای
-قیمت (هزینه تمام شده) محدوده ترافیکی برای استفاده‌کنندگان
-سیاست‌های بازدارنده و محدودکننده ترافیکی از جمله محدوده ترافیک و طرح زوج و فرد بودن
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی
-تعریض و تغییر شرایط هندسی معابر بر اساس نتایج مطالعات جامع حمل و نقل
-اعمال سیاست‌های ترافیکی
-قیمت‌گذاری مناسب پارکینگ‌ها و معابر و محدوده‌های ترافیکی
-فرهنگ‌سازی جهت بهره‌گیری شهروندان از سیستم حمل و نقل همگانی