میزان رضایت شهروندان از خدمات الکترونیکی

سطح شاخص: خروجی

عنوان کلی شاخص
میزان رضایت شهروندان از خدمات الکترونیکی
کد شاخص
۳
کد هدف خرد ۳-۳
هدف خرد ارتقا بهره‌وری سرمایه فرآیندی و اطلاعاتی شهرداری اصفهان
تعریف و مفهوم شاخص این شاخص بر اساس نتایج نظرسنجی شهروندان از دریافت خدمات الکترونیک تنظیم می گردد.
متولی شاخص معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی
فرمول شاخص نمره رضایت شهروندان از خدمات الکترونیکی از ۱۰۰ (بر اساس محاسبات سیستمی)
-
واحد اندازه گیری درصد
تناوب اندازه گیری سالیانه
جهت افزایشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص Satisfaction rate
ردیف علامت اختصاری اقلام اطلاعاتی تأمین کننده اطلاعات دوره اندازه گیری واحد اندازه گیری
۱ Completed _request رضایت از درخواست‌های تکمیل شده معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌انسانی سالانه درصد
۲ failed_request رضایت از درخواست‌های رد شده معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌انسانی سالانه درصد
۳ nu_Completed _request فراوانی درخواست‌های تکمیل شده معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌انسانی سالانه عدد
۴ nu_failed_request فراوانی درخواست‌های ردشده معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌انسانی سالانه عدد
نام شاخص مقادیر ۱۳۹۸ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
میزان رضایت شهروندان
از خدمات الکترونیکی
نشانه ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۷۰
اندازه گیری در سال ۱۳۹۹ سیستم
راه‌اندازی شده است.
توضیحات
سامانه مورد استفاده جهت ارایه خدمات الکترونیکی به شهروندان به آدرس my.isfahan.ir می‌باشد.
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص
متن -دسترسی آسان به اینترنت پرسرعت
-اطلاع رسانی مناسب خدمات الکترونیکی و پشتیبانی شهروندی مناسب
-عدم پیچیدگی نرم افزارهای شهروندی و سرعت انجام مراحل در آن
-الزام کارشناسان به پاسخ گویی به درخواست‌ها و ارائه شاخص‌های ارزیابی کارشناسان
-توانمندی ارباب رجوع برای بهره مندی از خدمات الکترونیکی
-User-friendly بودن سامانه میزخدمت غیرحضوری و سامانه‌های مرتبط از قبیل سیستم شهرسازی
-و ...
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی
ارزیابی مناطق و سازمان‌ها و ستاد بر اساس سرعت پاسخگویی به درخواست‌های مردمی ، ایجاد سیستم آلارمینگ جهت کارشناسان خدمات