میزان دفن پسماند (ضایعات و فضای سبز) روز

سطح شاخص: خروجی

عنوان کلی شاخص
میزان دفن پسماند (ضایعات و فضای سبز) روز
کد شاخص
۵
کد هدف خرد ۱-۴
هدف خرد کاهش آلاینده‌های ناشی از فرآیند مدیریت پسماند
تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تبیین می‌کند که شهرداری تا چه اندازه توانسته است شبکه جمع‌آوری و حمل پسماند خود را بهبود دهد.
متولی شاخص معاونت خدمات شهری
فرمول شاخص میزان دفن پسماند (ضایعات و فضای سبز) روز تقسیم بر کل پسماند شهری جمع‌آوری شده ضربدر ۱۰۰
-
واحد اندازه گیری درصد
تناوب اندازه گیری سالانه
جهت کاهشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص
ردیف علامت اختصاری اقلام اطلاعاتی تأمین کننده اطلاعات دوره اندازه گیری واحد اندازه گیری
۱ میزان دفن پسماند (ضایعات و فضای سبز) روز معاونت خدمات شهری سالیانه کیلوگرم
۲ کل پسماند شهری جمع آوری شده معاونت خدمات شهری سالیانه کیلوگرم
نام شاخص مقادیر ۱۳۹۸ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
میزان دفن پسماند
(ضایعات و فضای سبز) روز
نشانه ۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴
اندازه گیری ۱۹
توضیحات
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی