میزان بازیافت نخاله‌های ساختمانی به کل نخاله‌های ساختمانی جمع‌آوری‌شده

سطح شاخص: خروجی

عنوان کلی شاخص
میزان بازیافت نخاله‌های ساختمانی به کل نخاله‌های ساختمانی جمع‌آوری‌شده
کد شاخص
۶
کد هدف خرد ۱-۴
هدف خرد کاهش آلاینده‌های ناشی از فرآیند مدیریت پسماند
تعریف و مفهوم شاخص این شاخص نشان می‌دهد بسترسازی‌های ایجاد شده در زمینه ساماندهی پسماندهای عمرانی و ساختمانی و تشویق پیمانکاران به تفکیک از مبداء تا چه اندازه مؤثر بوده و سازمان مدیریت پسماند تا چه اندازه توانسته است نسبت به بازیافت پسماندهای ساختمانی و عمرانی به صورت سنگدانه‌های بازیافتی موفق عمل نماید.
متولی شاخص معاونت خدمات شهری
فرمول شاخص میزان بازیافت نخاله‌های ساختمانی به کل نخاله‌های ساختمانی جمع‌آوری شده ضربدر ۱۰۰
Recycled Aggregate to Collected C&D waste Ratio
واحد اندازه گیری درصد
تناوب اندازه گیری سالانه
جهت افزایشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص RtoC Ratio
ردیف علامت اختصاری اقلام اطلاعاتی تأمین کننده اطلاعات دوره اندازه گیری واحد اندازه گیری
۱ Recycled Aggregate (RA) میزان بازیافت نخاله‌های ساختمانی معاونت خدمات شهری سالانه کیلوگرم
۲ Collected C&D waste Ratio (C&D) کل نخاله‌های ساختمانی جمع‌آوری شده معاونت خدمات شهری سالانه کیلوگرم
نام شاخص مقادیر ۱۳۹۸ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
میزان بازیافت نخاله‌های ساختمانی
به کل نخاله‌های ساختمانی جمع‌آوری شده
نشانه ۰ ۲۰ ۳۰ ۳۵ ۳۵
اندازه گیری ۰
توضیحات
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص
-میزان اقبال عمومی و متخصصین از سنگدانه های بازیافتی از لحاظ کیفی و هزینه‌ای
-ایجاد قیمت رقابتی نسبت به سنگدانه های طبیعی
-الزام پیمانکاران به استفاده از سنگدانه های بازیافتی در قراردادهای منعقده
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی
-ساماندهی سایت گردنه زینل -خرید و استقرار دستگاه سنگ شکن
-فرهنگسازی و تشویق پیمانکاران به تفکیک از مبداء
-فرهنگسازی و تشویق پیمانکاران و شهروندان به استفاده از مصالح بازیافتی
-الزام پیمانکاران شهرداری به استفاده از سنگدانه‌های بازیافتی
-تعامل با سازمان نظام مهندسی جهت تایید کیفی سنگدانه‌های بازیافتی