مساحت پیاده‌راه‌ها

سطح شاخص: خروجی

عنوان کلی شاخص
مساحت پیاده‌راه‌ها
کد شاخص
۱۹
کد هدف خرد ۱-۱
هدف خرد افزایش مطلوبیت حمل و نقل غیرموتوری و همگانی نسبت به خودرو شخصی
تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تبیین می‌نماید که مجموعه اقدامات انجام گرفته در زمینه تسهیل استفاده شهروندان در پیاده‌روی چه میزان در ترغیب استفاده کنندگان از این مد حمل و نقلی به جای استفاده از خودرو شخصی مؤثر بوده است.
متولی شاخص معاونت حمل و نقل و ترافیک
فرمول شاخص مساحت پیاده‌راه‌ها
Total Pedestrian Zone Area
واحد اندازه گیری مترمربع
تناوب اندازه گیری سالیانه
جهت افزایشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص
ردیف علامت اختصاری اقلام اطلاعاتی تأمین کننده اطلاعات دوره اندازه گیری واحد اندازه گیری
نام شاخص مقادیر ۱۳۹۸ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
مساحت پیاده راه‌ها نشانه ۲۱۴،۳۵۰ ۲۱۷،۰۵۰ ۲۲۲،۲۵۰ ۲۲۷،۲۵۰ ۲۳۰،۰۰۰
اندازه گیری ۲۱۰،۵۵۰
توضیحات
اطلاعات مربوط به مساحت پیاده راه‌ها توسط معاونت حمل و نقل و ترافیک جمع‌آوری می‌شود.
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی