متوسط عمر ناوگان تاکسی‌رانی

سطح شاخص: خروجی

عنوان کلی شاخص
متوسط عمر ناوگان تاکسی‌رانی
کد شاخص
۲۱
کد هدف خرد ۱-۱
هدف خرد افزایش مطلوبیت حمل و نقل غیرموتوری و همگانی نسبت به خودرو شخصی
تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تبیین می‌نماید که مجموعه اقدامات انجام گرفته به منظور افزایش مطلوبیت حمل و نقل تاکسی‌رانی از طریق از رده خارج کردن تاکسی‌های اسقاطی و اعطای تسهیلات در خصوص خرید تاکسی‌های جدید چه میزان در کاهش آلودگی هوا مؤثر بوده است.
متولی شاخص معاونت حمل و نقل و ترافیک
فرمول شاخص متوسط عمر ناوگان تاکسی‌رانی
-
واحد اندازه گیری سال
تناوب اندازه گیری سالیانه
جهت کاهشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص
ردیف علامت اختصاری اقلام اطلاعاتی تأمین کننده اطلاعات دوره اندازه گیری واحد اندازه گیری
نام شاخص مقادیر ۱۳۹۸ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
متوسط عمر ناوگان تاکسیرانی نشانه ۹.۵ ۹ ۸.۵ ۷.۵ ۶.۵
اندازه گیری ۹.۷
توضیحات
اطلاعات مربوط به متوسط عمر ناوگان اتوبوسرانی توسط معاونت حمل و نقل و ترافیک جمع آوری می‌شود.
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی