متوسط عمر ناوگان اتوبوسرانی

سطح شاخص: خروجی

عنوان کلی شاخص
متوسط عمر ناوگان اتوبوسرانی
کد شاخص
۲۰
کد هدف خرد ۱-۱
هدف خرد افزایش مطلوبیت حمل و نقل غیرموتوری و همگانی نسبت به خودرو شخصی
تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تبیین می‌نماید که مجموعه اقدامات انجام گرفته در زمینه تسهیل استفاده شهروندان از حمل ونقل همگانی چه میزان در ترغیب استفاده کنندگان از این مد حمل و نقلی به جای استفاده از خودرو شخصی موثر بوده است.
متولی شاخص معاونت حمل و نقل و ترافیک
فرمول شاخص متوسط عمر ناوگان اتوبوسرانی
-
واحد اندازه گیری سال
تناوب اندازه گیری سالیانه
جهت کاهشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص -
ردیف علامت اختصاری اقلام اطلاعاتی تأمین کننده اطلاعات دوره اندازه گیری واحد اندازه گیری
نام شاخص مقادیر ۱۳۹۸ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
متوسط عمر ناوگان اتوبوسرانی نشانه ۹.۱ ۸.۵ ۸ ۷.۵ ۷.۱
اندازه گیری ۹.۹
توضیحات
اطلاعات مربوط به متوسط عمر ناوگان اتوبوسرانی توسط معاونت حمل و نقل و ترافیک جمع آوری می‌شود.
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی