درصد پیشرفت بازآفرینی محورهای گردشگری

سطح شاخص: خروجی

عنوان کلی شاخص
درصد پیشرفت بازآفرینی محورهای گردشگری
کد شاخص
۱۵
کد هدف خرد ۲-۲
هدف خرد ارتقاء کمی و کیفی فضاهای شهری، جاذبه ها و رویدادهای متنوع
تعریف و مفهوم شاخص یکی از جاذبه‌های در نظر گرفته شده در زمینه گردشگری بحث بازآفرینی محورهای تاریخی است که خود در جذب گردشگر می تواند موثر باشد زیرا این بازآفرینی به شناخت هرچه بیشتراین محورها کمک کرده و خود مسیر گردشگری ایجاد می کند. این شاخص به منظور بررسی میزان پیشرفت بازآفرینی این محورها در نظر گرفته شده است.
متولی شاخص معاونت شهرسازی، سازمان طراحی، اداره آمار معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
فرمول شاخص متوسط SPI در بازآفرینی محورهای گردشگری
چک لیست
واحد اندازه گیری درصد
تناوب اندازه گیری سالیانه
جهت افزایشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص
ردیف علامت اختصاری اقلام اطلاعاتی تأمین کننده اطلاعات دوره اندازه گیری واحد اندازه گیری
نام شاخص مقادیر ۱۳۹۸ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
درصد پیشرفت بازآفرینی
محورهای گردشگری
نشانه ۷۳ ۷۳ ۷۴ ۷۴ ۷۵
اندازه گیری ۷۲.۶
توضیحات
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی