درصد خدمات غیرحضوری

سطح شاخص: خروجی

عنوان کلی شاخص
درصد خدمات غیرحضوری
کد شاخص
۲
کد هدف خرد ۳-۳
هدف خرد ارتقا بهره‌وری سرمایه فرآیندی و اطلاعاتی شهرداری اصفهان
تعریف و مفهوم شاخص این شاخص میزان ارائه الکترونیکی خدمات به کلیه خدمات شهروندی است.
متولی شاخص معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی
فرمول شاخص تعداد خدمات ارایه شده به صورت الکترونیکی در سامانه تقسیم بر تعداد کل خدمات شهروندی ضربدر ۱۰۰
Percentage of e-services=service_number/total_service*100
واحد اندازه گیری درصد
تناوب اندازه گیری سالیانه
جهت افزایشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص Percentage of e-services
ردیف علامت اختصاری اقلام اطلاعاتی تأمین کننده اطلاعات دوره اندازه گیری واحد اندازه گیری
۱ service _number تعداد خدمات سامانه معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌انسانی سالانه عدد
۲ total_service تعداد کل خدمات شهروندی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌انسانی سالانه عدد
نام شاخص مقادیر ۱۳۹۸ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
درصد خدمات غیرحضوری نشانه ۶۵ ۷۰ ۷۵ ۸۰ ۸۵
اندازه گیری ۵۵
توضیحات
سامانه مورد استفاده جهت ارایه خدمات الکترونیکی به شهروندان به آدرس my.isfahan.ir می‌باشد.
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص
-دسترسی آسان به اینترنت پرسرعت
-اطلاع رسانی مناسب خدمات الکترونیکی و پشتیبانی شهروندی مناسب
-عدم پیچیدگی نرم افزارهای شهروندی و سرعت انجام مراحل در آن
-الزام کارشناسان به پاسخ گویی به درخواست‌ها و ارائه شاخص‌های ارزیابی کارشناسان
-توانمندی ارباب رجوع برای بهره مندی از خدمات الکترونیکی
-User-friendly بودن سامانه میزخدمت غیرحضوری و سامانه های مرتبط از قبیل سیستم شهرسازی
-و ...
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی
-توسعه سامانه و افزودن امکانات عملکردی بیشتر در جهت سهولت کار با سامانه
-بلوغ نرم افزار