درصد تحقق کاربری‌های فضای سبز طر ح تفصیلی

سطح شاخص: خروجی

عنوان کلی شاخص
درصد تحقق کاربری‌های فضای سبز طر ح تفصیلی
کد شاخص
۹
کد هدف خرد ۱-۳
هدف خرد حفظ سرانه فضای سبز اکولوژیک با تأکید بر عدم فشار به منابع آب زیرزمینی
تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تبیین می‌کند شهرداری چقدر به کاربری‌های فضای سبز مشخص شده در طرح تفصیلی پایبند است.
متولی شاخص معاونت شهرسازی و معماری
فرمول شاخص مساحت کاربری فضای سبز محقق شده در طرح تقصیلی به کل کاربری‌های فضای سبز در طرح تفصیلی
-
واحد اندازه گیری مترمربع
تناوب اندازه گیری سالانه
جهت افزایشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص
ردیف علامت اختصاری اقلام اطلاعاتی تأمین کننده اطلاعات دوره اندازه گیری واحد اندازه گیری
۱ مساحت کاربری فضای سبزمحقق شده در طرح تفصیلی معاونت شهرسازی و معماری سالانه مترمربع
۲ مساحت کاربری فضای سبز در طرح تفصیلی معاونت شهرسازی و معماری سالانه مترمربع
نام شاخص مقادیر ۱۳۹۸ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
درصد تحقق کاربری
فضای سبز در طرح تفصیلی
نشانه
اندازه گیری
توضیحات
این شاخص در برگیرنده پایبندی شهرداری به کاربری فضای سبز طرح تفصیلی است و می بایست کلیه موارد ثبت شود. اطلاعات از دفتر طرح های تفصیلی شهر سازی تهیه می‌شود و منظور از تغییر کاربری اولویت بندی بالای ۵ سال و تغییر کاربری است.
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص
-دقیق بودن جانمایی و میزان فضای سبز و سایر کاربری‌های پیش‌بینی شده در طرح تفصیلی
-پایبندی شهرداری به رعایت کاربری فضای سبز در طرح تفصیلی
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی
-تدوین طرح تفصیلی بر مبنای نیازهای آتی شهر و پیش‌بینی دقیق کاربری‌ها
-دنبال کردن تغییرات وضعیت شهر و اصلاح طرح تفصیلی در بازه‌های کوتاه مدت