تعداد نقاط رفع انسداد مادی و انهار

سطح شاخص: خروجی

عنوان کلی شاخص
تعداد نقاط رفع انسداد مادی و انهار
کد شاخص
۱۲
کد هدف خرد ۲-۲
هدف خرد ارتقاء کمی و کیفی فضاهای شهری، جاذبه ها و رویدادهای متنوع
تعریف و مفهوم شاخص تعداد نقاط مادی ها و انهار که در حال حاضر به دلایل مختلف مسدود می باشد در این شاخص مد نظر قرار می گیرد.
متولی شاخص معاونت خدمات شهری
فرمول شاخص تعداد نقاط انسداد رفع‌شده مادی و انهار
-
واحد اندازه گیری عدد
تناوب اندازه گیری سالانه
جهت افزایشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص
ردیف علامت اختصاری اقلام اطلاعاتی تأمین کننده اطلاعات دوره اندازه گیری واحد اندازه گیری
نام شاخص مقادیر ۱۳۹۸ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
تعداد نقاط انسداد
رفع‌شده مادی و انهار
نشانه ۵۰ ۸۰ ۱۰۰ ۱۲۵ ۱۵۰
اندازه گیری ۱۲
توضیحات
لازم بذکر است به عنوان فاز دوم پروژه به منظور برنامه ریزی در سال های بعد از سال ۱۴۰۴، تعارضات طولی انهار و مادی‌ها مدنظر می باشد.
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص
-میزان بودجه
-میزان همکاری شهروندان
-میزان همکاری مدیران و مسئولین شهری
-زیرساخت‌ها و امکانات موردنیاز
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی
-تدوین سیاست کلی شهرداری
-فرهنگ سازی و انجام اقدامات مربوطه جهت فراهم آوردن بستر مناسب
-ارائه برنامه منسجم و سیاست راهبردی در خصوص انهار و مادی
-تملک قطعات معارض با خط بدنه