تعداد نفرات استفاده کننده از هم‌پیمایی (استفاده از استارت آپ‌ها)

سطح شاخص: خروجی

عنوان کلی شاخص
تعداد نفرات استفاده کننده از هم‌پیمایی (استفاده از استارت آپ‌ها)
کد شاخص
۲۵
کد هدف خرد ۱-۱
هدف خرد افزایش مطلوبیت حمل و نقل غیرموتوری و همگانی نسبت به خودرو شخصی
تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تبیین می‌نماید که مجموعه اقدامات انجام گرفته در زمینه ترغیب شهروندان به کاهش استفاده از خودرو شخصی از طریق همپیمایی چه میزان در کاهش استفاده شهروندان از خودرو شخصی مؤثر بوده است.
متولی شاخص معاونت حمل و نقل و ترافیک
فرمول شاخص تعداد نفرات استفاده کننده از هم پیمایی (استفاده از استارت آپ‌ها)
طرح آماری
واحد اندازه گیری عدد
تناوب اندازه گیری سالیانه
جهت افزایشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص
ردیف علامت اختصاری اقلام اطلاعاتی تأمین کننده اطلاعات دوره اندازه گیری واحد اندازه گیری
نام شاخص مقادیر ۱۳۹۸ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
تعداد نفرات استفاده کننده از
هم پیمایی(استفاده از استارت آپ‌ها)
نشانه به دلیل جدید بودن اقدام، هدف‌گذاری پس از اجرای هم‌پیمایی انجام خواهد گرفت.
اندازه گیری ۰
توضیحات
اطلاعات مربوط به تعداد نفرات استفاده کننده از هم پیمایی(استفاده از استارت آپ‌ها) توسط معاونت حمل و نقل و ترافیک جمع‌آوری می‌شود.
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی