تعداد موتورسیکلت‌های دارای معاینه فنی

سطح شاخص: خروجی

عنوان کلی شاخص
تعداد موتورسیکلت‌های دارای معاینه فنی
کد شاخص
۲۸
کد هدف خرد ۱-۱
هدف خرد افزایش مطلوبیت حمل و نقل غیرموتوری و همگانی نسبت به خودرو شخصی
تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تبیین می‌نماید که مجموعه اقدامات انجام گرفته در زمینه معاینه فنی موتورسیکلت‌ها چه میزان در کاهش آلودگی هوا مؤثر بوده است.
متولی شاخص معاونت حمل و نقل و ترافیک
فرمول شاخص تعداد موتورسیکلت‌های دارای معاینه فنی
Total Inspected Motorbikes
واحد اندازه گیری عدد
تناوب اندازه گیری سالیانه
جهت افزایشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص
ردیف علامت اختصاری اقلام اطلاعاتی تأمین کننده اطلاعات دوره اندازه گیری واحد اندازه گیری
نام شاخص مقادیر ۱۳۹۸ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
تعداد موتورسیکلت‌های دارای معاینه فنی نشانه به دلیل جدید بودن اقدام، هدف‌گذاری پس از اجرا انجام خواهد گرفت.
اندازه گیری ۰
توضیحات
اطلاعات مربوط به تعداد موتورسیکلت‌های دارای معاینه فنی توسط معاونت حمل و نقل و ترافیک جمع آوری می‌شود.
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی