تعداد خودرو ورودی به محدوده طرح ترافیک

سطح شاخص: خروجی

عنوان کلی شاخص
تعداد خودرو ورودی به محدوده طرح ترافیک
کد شاخص
۲۷
کد هدف خرد ۱-۱
هدف خرد افزایش مطلوبیت حمل و نقل غیرموتوری و همگانی نسبت به خودرو شخصی
تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تبیین می‌نماید که مجموعه اقدامات انجام گرفته در زمینه ترغیب شهروندان به کاهش استفاده از خودرو شخصی چه میزان در کاهش زمان سفر در معابر قیمت گذاری شده در ساعات پر ترافیک مؤثر بوده است.
متولی شاخص معاونت حمل و نقل و ترافیک
فرمول شاخص تعداد خودرو ورودی به محدوده طرح ترافیک
داده‌های آماری استخراج شده از یکپارچه‌سازی سامانه‌های نظارت تصویری
واحد اندازه گیری عدد
تناوب اندازه گیری سالیانه
جهت کاهشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص Total Observed Vehicle in CBD
ردیف علامت اختصاری اقلام اطلاعاتی تأمین کننده اطلاعات دوره اندازه گیری واحد اندازه گیری
نام شاخص مقادیر ۱۳۹۸ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
تعداد خودرو ورودی
به محدوده طرح ترافیک
نشانه ۱۹۰،۰۰۰ ۱۸۰،۰۰۰ ۱۷۰،۰۰۰ ۱۶۰،۰۰۰ ۱۵۰،۰۰۰
اندازه گیری ۲۰۰،۰۰۰
توضیحات
اطلاعات مربوط به تعداد خودرو ورودی به محدوده طرح ترافیک توسط معاونت حمل و نقل و ترافیک جمع‌آوری می‌شود.
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص
-شبکه معابر شهری شامل یک طرفه دوطرفه‌بودن معابر، عرض خیابان‌ها، پل‌های روگذر و زیرگذر، چراغ‌های راهنمایی‌ رانندگی
-فرهنگ رانندگی
-وجود ناوگان حمل و نقل همگانی در معبر شامل BRT، غیر BRT و قطار شهری
-یکپارچگی شبکه حمل و نقل
-قیمت (هزینه تمام شده) پارکینگ‌های عمومی و حاشیه‌ای
-قیمت (هزینه تمام شده) محدوده ترافیکی برای استفاده‌کنندگان
-سیاست‌های بازدارنده و محدودکننده ترافیکی از جمله محدوده ترافیک و طرح زوج و فرد بودن
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی
-تعریض و تغییر شرایط هندسی معابر بر اساس نتایج مطالعات جامع حمل و نقل
-اعمال سیاست‌های ترافیکی
-قیمت‌گذاری مناسب پارکینگ‌ها و معابر و محدوده‌های ترافیکی
-فرهنگ‌سازی جهت بهره‌گیری شهروندان از سیستم حمل و نقل همگانی